פיילוט מהו”ת בתעריפים מופחתים

במטרה לקדם ולתמוך ביישום החוק להסדר התדיינויות מציע הארגון הישראלי לגירושין בשיתוף פעולה (ע”ר) ביצוע פיילוט מהו”ת, בתעריפים מופחתים.
זכאים להשתתף בפיילוט מהו”ת אנשים אשר יופנו ע”י יחידות הסיוע, במקרים בהם קיים קושי כלכלי לעמוד בתעריפים רגילים או במקרים בהם יש צורך להחיל תעריפים מיוחדים אלה.

בפיילוט מהו”ת יוצעו המודלים הבאים :
1 .ייצוג בפגישות המהו”ת ביחידת הסיוע
מודל זה מיועד לפונים אשר אינם מיוצגים ע”י עו”ד והם מעוניינים לנהל הליך של מו”מ משתף, באופן שכל אחד יהיה
מיוצג במסגרת הפגישות ביח”ס ע”י עו”ד (אשר עבר הכשרה להליך של גירושין בשיתוף פעולה). יודגש כי הייצוג הינו אך ורק במסגרת הליך יישוב הסכסוך.

כל אחד מהצדדים יהיה זכאי לפגישות ייעוץ בעלויות מופחתות טרם המפגש ביח”ס, כך שהצדדים יגיעו לפגישות
המהו”ת, מלווים על ידי עו”ד ויפעלו על פי עקרונות הליך הגירושין בשיתוף פעולה ויעזרו על פי הצורך באנשי הטיפול
ביח”ס.

במודל זה, הזוג ועוה”ד יחתמו על הסכם השתתפות (במסגרתו יתחייבו עוה”ד שלא לייצג במסגרת תביעות אם ההליך
לא יצלח). למען הסר ספק, עורכי הדין אשר ייצגו בפגישות המהו”ת, לא יוכלו לייצג בהליכים משפטיים ככל שיהיו,
במידה והצדדים לא יגיעו להסכמות.

2 .ניהול מו”מ באמצעות הליך גירושין בשיתוף פעולה+עריכת הסכם- מחוץ ליח”ס
מודל זה מיועד לצדדים אשר יופנו להליך גירושין בשיתוף פעולה, ע”פ תקנות חוק הסדר התדיינויות, לאחר תום 4
הפגישות ביח”ס (או קודם לכן) וזאת להמשך ניהול המו”מ ועריכת הסכם.
במודל זה, הזוג והצוות יחתמו על הסכם השתתפות (במסגרתו יתחייבו עוה”ד שלא לייצג במסגרת תביעות אם ההליך
לא יצלח)

3 .כתיבת הסכם ע”פ עקרונות ההסכמות אשר הושגו במסגרת יח”ס
במודל זה יינתן שירות ע”י עורך דין שהוא גם מגשר בהכשרתו, העוסק בגירושין בשיתוף פעולה והוא יקבל את
ההסכמות אשר הושגו ביח”ס (בהנחה כי הצדדים לא מיוצגים), ייפגש עם בנה”ז ויתרגם את ההבנות להסכם.
לחילופין, כל צד יהיה מיוצג ע”י עורך דין שבהכשרתו הוא גם מגשר וגם עורך דין להליך גירושין בשיתוף פעולה, ועורכי
הדין ינסחו את הסכם יחדיו .

רצ”ב התעריפים המוצעים לפיילוט מהו”ת.

למען הסר ספק יובהר כי הארגון הארצי אינו עוסק בהעברת תיקים ו/או לקוחות למי מחבריו, ואין לו
אחריות כלשהי כלפי מי שיבחר להתקשר עם מי מחברי הארגון .
כמו כן, רישום שם החבר כמשתתף בפיילוט מהו”ת אין בו כדי לאשר כי הרשום עומד בקריטריונים.
הארגון הישראלי לגירושין בשיתוף פעולה (ע”ר) שומר על זכותו להודיע בכל עת על הפסקת פיילוט
המהו”ת.

לשאלות ניתן ליצור קשר עם חברות הועד המנהל בוועדה המקשרת עם יח”ס

עוה”ד אביה שטיין קורלנד- 03-9042229 ,054-5323938, מייל –  avia@tam-law.co.il
עוה”ד שירלי אלף- 054-2341002, מייל – office@gishur.center
עוה”ד אסתי וייסלר – 050-6750691, מייל- Estw10@gmail.com

social-temp

ציפי: 054-4343738

אסתי: 050-6750691

collaborative.israel.forum@gmail.com

השאירו פרטיכם

דילוג לתוכן